DISCLAIMER

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan volgende voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Var.
De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen op de website worden door het auteursrecht beschermd.
Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn daarenboven geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Aanbrengen van een hyperlink naar deze website

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de Var-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Var-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Wij vragen u echter wel om ons vooraf op de hoogte te brengen via een mail naar communication@var.be.


Links naar websites beheerd door derden

De Var-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Var controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Var en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Var de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van Var

De informatie op de Var-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Var streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Var hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.
 
 
Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U kunt de Var-website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, producten en diensten, bepaalde spots beluisteren of bekijken… zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (zoals bv. toegang tot SpotShop), moet u uw persoonsgegevens meedelen en een paswoord aanvragen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Var ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Var verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Var, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.Var geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Var persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar Var mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Doel van verwerking

Bij aanvraag om diensten te ontvangen (zoals nieuwsbrieven, specifieke informatie...): Var verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwe diensten en evenementen van Var. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan communication@var.be. In de nieuwsbrief van Var, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Var uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Var over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Var verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot communication@var.be.
 
Gebruik van Cookies

Soms zal de Var-website gebruik maken van zogenaamde "cookies", dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website uw taalkeuze dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

30 augustus 2013