Algemene verkoopsvoorwaarden

I. Radioreclame

1. Algemene voorwaarden

1.1. Onderhavige algemene voorwaarden maken integrerend deel uit van de overeenkomst en hebben voorrang op de algemene aankoopvoorwaarden van de contractant.
1.2. De bepalingen in deze voorwaarden en de offerte bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of communicatie en leveren daarvoor ook het uitsluitende bewijs.
1.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
1.4. In geval er door de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT wijzigingen aan de samenstelling van het radio-aanbod en de desbetreffende pakketten mogelijk worden zullen de gewijzigde pakketten op een aangekondigde datum in de loop van 2021 ingevoerd worden waarbij er in ieder geval een periode zal zijn waarop klanten nog voor de oude samenstelling kunnen opteren.

2. Communicatie

Alle briefwisseling wordt, tenzij schriftelijk akkoord van Var, naar Var gestuurd. Iedere communicatie kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze voorwaarden en/of de offerte en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van contractant, komt dit voor risico van de contractant.

3. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien de contractant optreedt in opdracht van een opdrachtgever, dan zijn beiden hoofdelijk tot betaling gehouden. In geval van buitenlandse contractanten is de in België gevestigde wettelijke volmachthouder eveneens hoofdelijk tot betaling gehouden.

4. Offerte

Elke aanvraag wordt door Var verwerkt op basis van de beschikbare zendtijd bij VRT of de mogelijkheden van sponsoring van het gevraagde programma. Var zendt een offerte met zendschema voor de reservatie en met prijsbepaling (excl. BTW). De aanvaarding van de offerte van Var door de contractant houdt tevens de volledige aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden in.
Het tarief, de verkoopmodaliteiten en de technische voorwaarden zijn deze die van kracht zijn op het ogenblik dat Var haar offerte opstuurt naar de contractant.

5. Overeenkomst

5.1. De overeenkomst ontstaat op het ogenblik van ontvangst door Var van de aanvaarding van de offerte, tenzij er door Var een gehele of gedeeltelijke voorafbetaling geëist wordt; dan geldt deze betaling immers als schorsende voorwaarde voor het ontstaan van de overeenkomst.
De aanvaarding heeft bovendien slechts uitwerking indien de offerte is ondertekend en gedagtekend. De aanvaarding dient daarenboven door de contractant te worden teruggezonden uiterlijk op de vermelde datum op de offerte.

5.2. Indien het vertrouwen van Var in de kredietwaardigheid van een contractant geschonden wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de contractant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de contractant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Var zich het recht voor om van de contractant geschikte waarborgen te eisen. Het feit dat de contractant weigert hierop in te gaan is een contractuele wanprestatie.

5.3. De aanvaarding van een offerte via het Var Access-platform kan enkel voor het geheel van de overeenkomst.

5.4. Elke overeenkomst is strikt persoonlijk, en geldt specifiek voor de vermelde geïndividualiseerde contractant en, in voorkomend geval, de éénduidig geïdentificeerde opdrachtgever (adverteerder). Ze mag dus in geen geval overgedragen worden, zelfs niet gedeeltelijk.

5.5. Indien de contractant optreedt voor een adverteerder die via een tussenpersoon (reclamebureau of media agency) aankoopt, behoudt Var zich het recht voor de met de contractanttussenpersoon overeengekomen voorwaarden, op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever (adverteerder), mede te delen aan de nieuwe door de opdrachtgever aangeduide en gemandateerde tussenpersoon (reclamebureau of media agency).

5.6. In geval van niet-betaling of in geval van contractuele wanprestatie zoals bepaald in punt 5.2 behoudt Var zich het recht voor, mits notificatie per aangetekend schrijven, zonder vooropzeg:

 • De uitvoering van desbetreffende overeenkomst te staken;
 • De uitvoering van andere overeenkomsten te staken;
 • De uitvoering van andere nog te starten overeenkomsten uit te stellen;
 • Een gehele of gedeeltelijke voorafbetaling van andere overeenkomsten te eisen;
 • Alle aan de contractant verleende creditnota’s onmiddellijk te compenseren met de openstaande facturen.

In alle bovenvermelde gevallen zal de contractant en/of zijn opdrachtgever geen enkel recht hebben op schadevergoeding en vrijwaart de contractant Var en VRT onherroepelijk en onbeperkt tegen alle aanspraken van zijn opdrachtgevers jegens Var of VRT.

6. Vertrouwelijkheid

6.1. Na expliciete vraag heeft Var steeds het recht om kopieën te bezorgen van bestelbon en factuur met betrekking tot zijn campagnes aan de adverteerder.

6.2. De contractant verbindt er zich toe en maakt zich sterk voor zijn opdrachtgever, om de inhoud van iedere overeenkomst en in het bijzonder de overeengekomen voorwaarden, alsook alle in het raam van de besprekingen bekomen informatie die geleid hebben tot het sluiten van de overeenkomst, te beschouwen als zijnde geheim en van vertrouwelijke aard.

Deze vertrouwelijkheidsverplichting blijft gelden tot 2 jaar na ondertekening van de overeenkomst. Indien de contractant of een opdrachtgever in het kader van een procedure wettelijk verplicht wordt de vertrouwelijke informatie geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, zal de contractant Var daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen, zodat Var een aanvraag kan indienen voor een beschermende maatregel of kan afzien van de naleving van de vertrouwelijkheidsverplichting.

In ieder geval zal de contractant en de opdrachtgever, die de contractant hiertoe contractueel zal verplichten, enkel die vertrouwelijke informatie verschaffen die hij wettelijk moet openbaar maken, en zal hij alle mogelijke maatregelen nemen om de garantie te krijgen dat de vertrouwelijke informatie vertrouwelijk zal behandeld worden.
De partijen erkennen dat de vertrouwelijkheidsverplichting essentieel is en dat het schenden ervan onherstelbare schade zou veroorzaken aan Var. Var behoudt zich dan ook het recht voor schadevergoeding te eisen bij niet-naleving van de vertrouwelijkheidsverplichting.

7. Conformiteit en deontologie

Var licht de contractant in en de contractant neemt akte en aanvaardt dat VRT steeds en in alle gevallen discretionair beslissingsrecht heeft over de uitzendingen via haar kanalen. Hierbij een niet-limitatieve opsomming van beoordelingscriteria:

7.1. Geen uitzendingen worden aanvaard die strijdig zijn met wetten en/of verordeningen, het imago van VRT of het beleid dat deze laatste wenst te voeren.

7.2. Storend nagesynchroniseerde of taalkundig onverzorgde uitzendingen worden niet aanvaard.

7.3. Uitzendingen ten voordele van andere omroepen kunnen aanvaard worden op basis van wederkerigheid.

7.4. Geen uitzendingen worden aanvaard waarin de personeelsleden van VRT die een journalistieke functie uitoefenen hun stem of figuur lenen.

7.5. Geen uitzendingen worden aanvaard waarin andere dan hierboven vermelde personeelsleden van VRT hun stem of figuur lenen en wiens arbeidsovereenkomst met VRT dit niet toelaat.

7.6. Verwijzingen naar personen die bij het publiek goed gekend zijn vereist grote omzichtigheid (code voor reclame en sponsoring).

7.7. De contractant verbindt zich ertoe en vrijwaart Var en VRT op dit vlak, om kinderstemmen overeenkomstig de vigerende desbetreffende wetgeving te gebruiken.

7.8. Spots die bij de luisteraars tot verwarring kunnen leiden met reguliere programma’s of informatierubrieken van de VRT-radio worden niet aanvaard.

In geval van weigering van een uitzending kan Var overleg organiseren tussen Var, VRT en de contractant en/of de opdrachtgever.

8. Uuraanduidingen

Alle uitzenduren vermeld in de offerte worden bij wijze van aanduiding en zonder waarborg gegeven. De uuraanduidingen slaan op de plaats in het zendschema, en niet op de exacte uuraanduiding. Indien als gevolg van onvoorziene programmawijzigingen of overmacht het zendschema dient te worden aangepast en een uitzending niet op de overeengekomen dag en uur kan worden uitgezonden of wordt onderbroken, kunnen door Var, en dit ter waarde van de niet-conforme of onderbroken uitzending, compensatie-uitzendingen worden voorgesteld. Indien de compensatie-uitzendingen evenwel niet mogelijk zijn voor Var of het voorstel van Var door de contractant niet wordt aanvaard, moet de uitzending niet betaald worden. De contractant of de opdrachtgever kan evenwel nooit aanspraak maken op enige andere vorm van schadeloosstelling.

9. Vrijwaringen en aansprakelijkheden

9.1. De contractant is steeds volledig aansprakelijk voor de inhoud en de vorm van de uitzendingen.

9.2. De conformiteit van de uitzendingen met alle geldende wettelijke en deontologische voorschriften wordt door hem gegarandeerd, en hij vrijwaart Var en VRT onherroepelijk en onbeperkt tegen alle aanspraken van derden jegens Var of VRT tot vergoeding van de door de uitzending veroorzaakte schade.

9.3. De contractant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en het betalen van alle rechten en toelatingen die noodzakelijk zijn voor de realisatie en de uitzendingen.

9.4. Var en, in voorkomend geval, VRT worden volledig door de contractant gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot auteursrechten en andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten dit zowel voor de inhoud als voor de vorm van de uitzendingen.

9.5. De levering is steeds vergezeld van het SABAM-aangifteformulier, op straffe van niet-uitzending.

10. Beperking van de uitzending

De contractant neemt akte en aanvaardt dat Var, op vraag van VRT, steeds het recht heeft een uitzending te weigeren, te beëindigen of te schorsen, wanneer tegen verdere uitzending ernstige bezwaren zijn gerezen of te verwachten zijn; te dien einde zal de inhoud van de uitzending door Var aan VRT voorgelegd worden.

Var licht de contractant van de eventueel door VRT getroffen maatregel in. Toepassing van deze maatregel geschiedt lastens de contractant, zonder aansprakelijkheid van Var of VRT voor enigerlei vorm van schade, en zonder dat zulks door de contractant kan worden ingeroepen als grond voor ontbinding of verbreking van de overeenkomst.

Een eventuele vroegere goedkeuring door VRT of Var van het door de contractant geleverde materiaal belet de toepassing van dit artikel niet.

11. Klachten

11.1. Klachten over niet-conforme uitzending moeten binnen vijf werkdagen na de dag van de uitzending aangetekend aan Var worden verstuurd. Indien de klachten gegrond zijn bevonden, zal door Var een compensatieregeling worden voorgesteld.

11.2. Indien de contractant bij Var een klacht indient van niet-uitzending, moet Var het bewijs van de opname in de programmatie leveren, zo niet wordt de prijs niet gefactureerd.

11.3. De aansprakelijkheid van Var of VRT is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitzending waarvoor de klacht gegrond werd bevonden.

11.4. Var of VRT kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de onderbreking of niet-uitzending veroorzaakt door de distributiemaatschappijen. In dergelijke gevallen kan van terugbetaling geen sprake zijn.

11.5. Klachten m.b.t. de factuur dienen aangetekend en binnen 14 dagen na datum van de factuur, met vermelding van datum en nummer van de factuur, te worden ingediend bij Var, op straffe van onontvankelijkheid.

12. Prijs- en Betalingsmodaliteiten

12.1. De contractant is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs.

12.2. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen einde maand factuurdatum.

12.3. Var behoudt zich steeds het recht voor de gedeeltelijke of gehele voorafbetaling te eisen.

12.4. Alle eventuele taksen en belastingen zijn ten laste van de contractant.

12.5. De vervaldatum van de factuur moet in elk geval strikt worden nageleefd. Bij niet-betaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd:

Met een forfaitaire schadevergoeding die conventioneel als volgt wordt bepaald:

Factuurbedrag
0 tot 25.000 euro 15%
25.001 tot 75.000 euro 12%
75.001 tot 125.000 euro 10%
125.001 tot 250.000 euro 8% meer dan 250.000 euro 6%

 Met de wettelijke rente vanaf de vervaldag.

12.6. De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt, na vergeefse ingebrekestelling per aangetekend schrijven, automatisch, het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

13. Overmacht

Een partij is niet gehouden tot het nakomen van één of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van de prijs, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen zoals in hoofde van Var, het, om eender welke reden, wijzigen van de door VRT in regie gegeven reclame of sponsoringsruimte.

14. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

II. Radioreclame: aanvullende verkoopsvoorwaarden

1. Aanvraag

Elke aanvraag voor zendtijd geschiedt per product en per merk en betreft steeds een minimum reeks van 10 spots en een waarde van minimum 2.500 euro.

De aanvraag vermeldt:

 • De gewenste duur van de spots;
 • Het (de) gewenste radionet(ten);
 • Het (de) gewenste tijdstip(pen) van uitzending van de spots;
 • Voor de producten Hi Performance en ProxiSpots: de gewenste week;
 • De frequentie van uitzending van de spots;
 • Het aantal spotversies en de plaatsing van de spotversies moeten minstens 2 werkdagen voor de uitzending van de eerste spot schriftelijk aan Var meegedeeld worden.
 • De naam, de zetel en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de persoon van wie de aan vraag uitgaat (‘de contractant’). In geval van buitenlandse contractanten wordt de naam en de gekozen woonplaats opgegeven van de in België gevestigde wettelijke volmachthouder;
 • De identiteit van de eventuele opdrachtgever van de contractant;
 • Var kan, in voorkomend geval, een verklaring vragen van de opdrachtgever dat de contractant gemachtigd is om de radioreclame voor de opdrachtgever aan te kopen bij en te laten uitzenden door Var.

2. Aankoop Hi Performance

Het product Hi Performance wordt aangekocht volgens het principe first come, first served. De gewenste pakketten dienen te worden bevestigd via packages@var.be op basis daarvan ontvangt de aanvrager een bestelbon die binnen de vier werkdagen ondertekend dient te worden teruggestuurd. Bij niet-tijdige ontvangst vervalt de reservatie en komt het pakket opnieuw vrij.
De definitieve plaatsing van de reclamespots die in het kader van Hi Performance worden aangeboden, zullen uiterlijk 1 week voor de aanvang van de campagne worden toegewezen.

3. Kwaliteitscontrole

De overeenkomst verplicht de contractant tot levering van de spots overeenkomstig de modaliteiten, hierna vermeld:

3.1. Het volledige publiciteitsmateriaal wordt aan Var geleverd, conform de leveringstermijnen en de vereisten op technisch vlak, zoals beide omschreven in de technische fiche. Var heeft het recht spots die niet beantwoorden aan de technische en inhoudelijke normen of die laattijdig zijn geleverd te weigeren.
In geval van weigering om deze redenen of niet-levering blijft evenwel de prijs voor de uitzending van de spots verschuldigd aan Var. Indien VRT aan Var laat weten dat zij wegens technische of inhoudelijke onvolkomenheden ertoe genoopt wordt de spot(s) aan te passen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van de contractant.

3.2. Indien de spot langer is dan voorzien, wordt de prijs naar de hogere lengte-eenheid afgerond. Indien de spot korter is dan voorzien, geldt de eerder afgesproken prijs.

3.3. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Var in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden voor eventueel verlies of schade aan het materiaal dat haar werd toevertrouwd voor het uitvoeren van een overeenkomst vanaf de zevende dag die volgt op de uitzending. De contractant aanvaardt dat Var alsook VRT ten kosteloze titel zich het recht voor behouden de spots aan te wenden voor het maken van compilaties en voor publicitaire doeleinden, tenzij de contractant zich daar uitdrukkelijk en schriftelijk tegen verzet.

3.4. Var archiveert alle reclamespots die uitgezonden werden. Indien een contractant een campagne met identiek materiaal van een vroeger reeds gelopen campagne wenst, dient hij hier voor volgende referenties door te geven: het referentienummer, gevormd door enerzijds het vroeger gebruikt overeenkomstnummer en anderzijds de vroeger gebruikte spotversienummers (bv. van offerte 306 wenst men versie 2 opnieuw te gebruiken; de referentie is dus 306/2).

3.5. De contractant verleent Var het recht elke nieuwe spot toegankelijk te maken via het internet ter promotie van het medium radio of als aanvullende informatie voor de luisteraars/consumenten en garandeert voor deze elektronische verspreiding uitdrukkelijk art. 9 van de Algemene Voorwaarden (Vrijwaring). De contractant heeft op ieder ogenblik het recht via aangetekend schrijven deze toestemming te weigeren of in te trekken voor alle toekomstige spots of voor een bepaalde campagne.

4. Annulatie door contractant

Elk verzoek tot annulatie van radioreclame en ProxiSpots dient per aangetekende brief aan Var te worden gericht. Indien de aangetekende brief voor annulatie van een campagne of een deel van een campagne Var méér dan 8 weken vóór de geplande uitzending van de eerste spot bereikt, dient 5% van de waarde van de afgezegde spots te worden vergoed.
Indien de aangetekende brief voor annulatie van een campagne of een deel van een campagne Var, uiterlijk tussen 8 en 4 weken vóór de geplande uitzending van de eerste spot bereikt, dient 50% van de waarde van de afgezegde spots te worden vergoed. Eens een termijn van 4 weken vóór de uitzending van de eerste spot verstreken is, is geen annulatie meer mogelijk.

Voor Hi Performance gelden de volgende annulatievoorwaarden: bij annulatie van meer dan acht weken voor de geplande uitzending van de eerste spot, dient 25% van de waarde van het afgezegde pakket te worden betaald. Bij annulatie tussen vier en acht weken voor de start van de eerste spot dient 50% van de afgezegde waarde te worden vergoed. Eenmaal er een termijn van vier weken voor de uitzending is verstreken, kan er niet meer worden geannuleerd.
De oorspronkelijke overeenkomst blijft bindend en het totale bedrag van de betrokken spots blijft verschuldigd. Deze annulatievergoedingen zijn verschuldigd en eisbaar op de dag waarop Var de annulatie ontvangt.

5. Conformiteit en deontologie

Elke verwijzing in de reclame naar een VRT-radionet, een radio- of tv-programma of een presentator is verboden.

6. Uitstel en verplaatsing

Uitstel of verplaatsing van reclamespots naar een ander net of een ander tijdsblok binnen de opengestelde planningsperiode en binnen de campagneperiode is enkel mogelijk per aangetekend schrijven – ingediend uiterlijk 7 werkdagen vóór de datum van de eerste spot – en mits het oorspronkelijke contractbedrag niet wordt verminderd.

Uitstel of verplaatsing van de campagne naar een andere periode maar binnen de opengestel de planningsperiode kan maximaal twee keer toegestaan worden en is enkel mogelijk per aangetekend schrijven – ingediend uiterlijk 20 werkdagen vóór de datum van uitzending van de eerste spot – en mits het oorspronkelijke contractbedrag niet wordt verminderd.

Uitstel of verplaatsing van de campagne naar een begindatum die niet in de opengestelde planningsperiode valt, wordt als een annulatie beschouwd.

Indien bovenvermelde termijnen niet nagekomen worden, dan zal de uitzending plaatsvinden op de eerste voorziene data en uren. Elk verzoek tot uitstel of verplaatsing wordt door Var behandeld binnen de mogelijkheden van de planning. In elk geval blijft de contractant gehoud en tot het oorspronkelijke bedrag van de overeenkomst. Indien op de uitzenddag van de spot hogere tarieven van toepassing zijn worden deze betaald door de contractant.

Voor Hi Performance gelden volgende voorwaarden: uitstel of verplaatsing van Hi Performance naar een andere datum kan maximum één keer toegestaan worden binnen een kalenderjaar, in zover de beschikbaarheden het toelaten – te rekenen vanaf de initieel voorziene datum – en is enkel mogelijk per aangetekend schrijven ingediend uiterlijk 4 weken vóór de datum van uitzending van de eerste vermelding, en mits het oorspronkelijk contractbedrag niet wordt verminderd.

Elk verzoek tot uitstel of verplaatsing wordt door Var behandeld binnen de mogelijkheden van de planning. In elk geval blijft de contractant gehouden tot het oorspronkelijk bedrag van de overeenkomst.

Indien er geen beschikbaarheden meer zijn, wordt het pakket automatisch omgezet in een radio à la cartecampagne op basis van het nettobedrag.

7. Exclusiviteit

7.1. Elke spot moet exclusief betrekking hebben op één merk, product, dienst of bedrijf.

7.2. In uitzonderlijke gevallen kunnen andere merken, commerciële communicatie over andere merken (= co-branding), producten, diensten of bedrijven worden vermeld, doch enkel na uitdrukkelijke toestemming van Var en op voorwaarde dat zulks verenigbaar is met de aanwezigheid van concurrerende merken, producten, diensten of bedrijven in dezelfde reclameblok ken. In de aanvraag dient het verzoek tot vermelding van andere merken, producten, diensten of bedrijven uitdrukkelijk te worden geformuleerd. In geval van akkoord door Var zal een prijsverhoging op het tarief van de spot worden toegepast. Er kunnen evenwel maximaal drie andere merken, producten, diensten of bedrijven in de spot worden vermeld.

7.3. Var streeft naar de exclusiviteit binnen een reclameblok. Deze exclusiviteit kan evenwel niet gegarandeerd worden in het geval het Hi Performance, ProxiSpots en een andere spot in het reclameblok betreft.

7.4. Specifiek voor de autosector: Var behoudt zich het recht om in uitzonderlijke gevallen 2 wagenmerken in eenzelfde reclameblok te plaatsen. Var zal dit vooraf meedelen en garandeert dat de betreffende spots in dat geval nooit vlak na mekaar zullen worden uitgezonden

III. Boost en radiosponsoring

1. Aanvraag

Elke aanvraag voor sponsoring (Boost, radiosponsoring) dient schriftelijk aan Var te worden gericht. De aanvraag vermeldt:

 • Het product dat men wenst aan te kopen (Boost, radiosponsoring);
 • Het net waarop men dit product wenst aan te kopen;
 • De periode waarvoor men het product wenst aan te kopen, met opgave van de gewenste week;
 • De formulering van de sponsorvermelding;
 • De naam, de zetel en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de persoon van wie de aan vraag uitgaat (‘de contractant’). In geval van buitenlandse contractanten wordt de naam en de gekozen woonplaats opgegeven van de in België gevestigde wettelijke volmachthouder;
 • De identiteit van de eventuele opdrachtgever van de contractant; Var kan, in voorkomend geval, een verklaring vragen dat de contractant gemachtigd is om deze producten aan te kopen.

2. Aankoop

Elke aanvrager krijgt een optie voor radiosponsoring. De rangorde van de optie wordt bepaald volgens de datum van de aanvraag. Het product Hi Performance wordt aangekocht volgens het principe first come, first served. De gewenste pakketten dienen te worden bevestigd via packages@var.be Op basis daarvan ontvangt de aanvrager een bestelbon die binnen de vier werkdagen ondertekend dient te worden teruggestuurd. Bij niet-tijdige ontvangst vervalt de reservatie en komt het pakket opnieuw vrij.

3. Levering en kwaliteitscontrole

De overeenkomst verplicht de contractant tot levering van de sponsorvermelding overeenkomstig de modaliteiten, hierna vermeld:

3.1. Het volledige materiaal wordt aan Var geleverd, ten laatste 5 werkdagen vóór de eerste uitzenddatum van de sponsorvermelding, en conform de vereisten op technisch vlak zoals om schreven in de technische fiche. Var heeft het recht sponsorvermeldingen die niet beantwoorden aan de technische en inhoudelijke normen of die laattijdig zijn geleverd, te weigeren. In geval van weigering om deze redenen of niet-levering blijft evenwel de prijs voor de uitzending van de sponsorvermelding verschuldigd aan Var.

Indien VRT aan Var laat weten dat zij wegens technische of inhoudelijke onvolkomenheden er toe genoopt wordt aanpassingen uit te voeren, zijn de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van de contractant.

3.2. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Var in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden voor eventueel verlies of schade aan het materiaal dat haar werd toevertrouwd voor het uitvoeren van een sponsoringovereenkomst. De contractant aanvaardt dat Var alsook VRT zich ten kosteloze titel het recht voorbehouden de sponsorvermeldingen aan te wenden voor het maken van compilaties en voor publicitaire doeleinden, tenzij de contractant zich daar uitdrukkelijk en schriftelijk tegen verzet.

3.3. Var archiveert alle sponsorvermeldingen die uitgezonden werden.

4. Conformiteit en deontologie

De contractant neemt akte en aanvaardt dat de formulering van iedere sponsorvermeldingen door Var aan VRT dient worden voorgelegd ter goedkeuring. De sponsorvermelding mag geen verkoopsargumenten bevatten en noch direct, noch indirect verwijzen naar de respectievelijke presentator of het respectievelijke radionet. De formulering van de sponsorvermelding moet 14 dagen vóór uitzenddatum aan Var bezorgd worden.

Wanneer de contractant het logo en/of de naam van VRT, van één van de VRT-netten of van de titel van het gesponsorde programma wil gebruiken, dan verbindt hij er zich toe Var op de hoogte te brengen van deze promotieactie en deze, via Var, ter goedkeuring aan VRT voor te leggen.

5. Uitzenddata en –uren

Alle uitzenddata en uren worden bij wijze van aanduiding en zonder waarborg gegeven. De definitieve plaatsing van de reclamespots die in het kader van Boost worden aangeboden, zullen uiterlijk 1 week voor uitzending worden toegewezen.

6. Annulatie door de contractant

Elk verzoek tot annulatie dient per aangetekende brief aan Var te worden gericht. Indien de aangetekende brief voor annulatie van een campagne of een deel van een campagne Var méér dan 8 weken vóór de geplande uitzending van de eerste spot bereikt, dient 25% van de waarde van de afgezegde spots te worden vergoed.
Indien de aangetekende brief voor annulatie van een campagne of een deel van een campagne Var, uiterlijk tussen 8 en 4 weken vóór de geplande uitzending van de eerste spot bereikt, dient 50% van de waarde van de afgezegde spots te worden vergoed.
Eens een termijn van 4 weken vóór de uitzending van de eerste spot verstreken is, is geen annulatie meer mogelijk. De oorspronkelijke overeenkomst blijft bindend en het totale bedrag van de betrokken spots blijft verschuldigd.
Deze annulatievergoedingen zijn verschuldigd en eisbaar op de dag waarop Var de annulatie ontvangt.

7. Uitstel en verplaatsing

Uitstel of verplaatsing van sponsorvermeldingen naar een andere datum kan maximum één keer toegestaan worden binnen een periode van zes maanden – te rekenen vanaf de initieel voorziene datum – en is enkel mogelijk per aangetekend schrijven ingediend uiterlijk 4 weken vóór de datum van uitzending van de eerste sponsorvermelding, en mits het oorspronkelijk contractbedrag niet wordt verminderd. Elk verzoek tot uitstel of verplaatsing wordt door Var behandeld binnen de mogelijkheden van de planning. In elk geval blijft de contractant gehouden tot het oorspronkelijk bedrag van de overeenkomst.

8. Exclusiviteit

8.1. Elke sponsorvermelding moet exclusief betrekking hebben op één sponsor.

8.2. Overeenkomstig de toelichtingen in de offerte verklaart de sponsor kennis genomen te hebben van het bestaan van eventuele co-sponsors.

IV. Boodschappen van Algemeen Nut – tv

1. Aanvraag

Elke aanvraag voor uitzending van Boodschappen van Algemeen Nut wordt schriftelijk aan de Var gericht. De aanvraag vermeldt:

 • De gewenste duur van de spots;
 • Het (de) gewenste tv-net(ten);
 • Het (de) gewenste tijdstip(pen) van uitzending van de spots;
 • De frequentie van uitzending van de spots;
 • De plaatsing van de spotversies;
 • Het storyboard van de spot(versies);
 • De naam, de zetel en de wettelijke vertegenwoordigers van de persoon van wie de aanvraag uitgaat (“de contractant”). In geval van buitenlandse contractanten wordt de naam en de gekozen woonplaats opgegeven van de in België gevestigde wettelijke volmachthouder;
 • De identiteit van de eventuele opdrachtgever van de contractant;
 • De verklaring van de contractant dat hij bevoegd is de Boodschappen van Algemeen Nut van de opdrachtgever te laten uitzenden door de Var.

Var kan, in voorkomend geval, voor bestellingen door overheden en openbare instellingen het akkoord van de bevoegde minister vragen.

2. Levering en kwaliteitscontrole

De overeenkomst verplicht de contractant tot levering van de spots overeenkomstig de modaliteiten, hierna vermeld:

2.1. De levering van het materiaal geschiedt minstens 10 werkdagen voor de eerste uitzending en conform de vereisten op technisch vlak zoals omschreven in de technische fiche. Var heeft het recht spots die niet beantwoorden aan de technische en inhoudelijke normen of die laattijdig zijn geleverd te weigeren. De Var deelt binnen de 2 werkdagen na ontvangst van het materiaal mee of het materiaal aanvaard wordt. Bij niet-aanvaarding dient de contractant binnen 5 werkdagen, op zijn kosten, de nodige aanpassingen uit te voeren. In geval van weigering om bovenvermelde redenen of niet-levering blijft evenwel de prijs voor de uitzending van de spots verschuldigd aan de Var. Indien VRT aan Var laat weten dat zij wegens technische of inhoudelijke onvolkomenheden ertoe genoopt wordt aanpassingen uit te voeren, doen zij dit in gemeen overleg met de contractant en/of zijn mandataris en zijn de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van de contractant.

2.2. Indien de spot langer is dan voorzien, wordt de prijs naar de hogere lengte-eenheid af gerond. Indien de spot korter is dan voorzien, geldt de eerder afgesproken prijs.

2.3. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Var in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden voor eventueel verlies of schade aan het materiaal dat haar werd toevertrouwd voor het uitvoeren van een Boodschap van Algemeen Nut-overeenkomst. De contractant aanvaardt dat Var alsook VRT zich ten kosteloze titel het recht voorbehouden de spots aan te wenden voor het maken van compilaties en voor publicitaire doeleinden tenzij de contractant zich daar uitdrukkelijk en schriftelijk tegen verzet.

3. Annulatie door contractant

Elk verzoek tot annulatie, dient per aangetekende brief aan de Var te worden gericht. De aangetekende brief voor annulatie van een campagne dient de Var te bereiken minstens 8 weken voor de geplande uitzending van de eerste spot. Eens deze termijn verstreken, is geen annulatie meer mogelijk; de oorspronkelijke overeenkomst blijft bindend.

Wanneer de vermelde termijn werd nagekomen is niets verschuldigd. Wanneer de vermelde termijn niet werd nagekomen, is de totale prijs van de campagne verschuldigd.

4. Uitstel en verplaatsing

Uitstel of verplaatsing van Boodschappen van Algemeen Nut naar een andere startdatum kan maximaal één keer toegestaan worden, binnen een periode van zes maanden te rekenen vanaf de initiële voorziene datum en is enkel mogelijk per aangetekend schrijven, ingediend uiterlijk 4 weken vóór de datum van uitzending van de eerste spot en mits het oorspronkelijke contract bedrag niet wordt verminderd. Indien deze termijn niet nagekomen wordt, zal de uitzending plaatsvinden op de eerste voorziene data en uren.

Elk verzoek tot uitstel of verplaatsing wordt door de Var behandeld binnen de mogelijkheden van de planning. In elk geval blijft de contractant gehouden tot het oorspronkelijk bedrag van de overeenkomst. Indien op de uitzending van de spot hogere tarieven van toepassing zijn worden deze betaald door de contractant.

V. Aanvullende voorwaarden ‘Open Scherm’

1. Aanvraag

Elke aanvraag voor uitzendingen van het ‘Open Scherm’ wordt schriftelijk aan Var gericht. De aanvraag vermeldt:

 • De gewenste duur van de ‘Open Scherm’- uitzending(en);
 • Het (de) gewenste tijdstip(pen) van de ‘Open Scherm’-uitzending(en);
 • De frequentie van de ‘Open Scherm’-uitzending(en);
 • Het scenario, de synopsis en/of het storyboard van de ‘Open Scherm’-uitzending(en) en het storyboard van de eventuele aankondigingspots(s) van de ‘Open Scherm’-uitzending(en);
 • De naam, de zetel en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de persoon van wie de aanvraag uitgaat (‘de contractant’). In geval van buitenlandse contractanten wordt de naam en de gekozen woonplaats opgegeven van de in België gevestigde wettelijke volmachthouder;
 • De verklaring van de contractant dat hij bevoegd is de ‘Open Scherm’-uitzending(en) van de opdrachtgever te laten uitzenden door de Var.

Var kan, in voorkomend geval, voor bestellingen door overheden of openbare instellingen het akkoord van de bevoegde minister vragen.

2. Overeenkomst

In afwijking van de algemene verkoopsvoorwaarden dient de aanvaarding van de offerte door de contractant worden teruggezonden ten laatste 8 weken voor de eerste ‘Open Scherm’-uitzending.

3. Levering en kwaliteitscontrole

De overeenkomst verplicht de contractant tot levering van de spots overeenkomstig de modaliteiten, hierna vermeld:

3.1. De levering van het materiaal geschiedt minstens 10 werkdagen voor de eerste uitzending en conform de vereisten op technisch vlak zoals omschreven in de technische fiche. Var heeft het recht “Open Scherm”-uitzendingen die niet beantwoorden aan de technische en inhoudelijke normen of die laattijdig zijn geleverd te weigeren. De Var deelt binnen de 2 werkdagen na ontvangst van het materiaal mee of het materiaal aanvaard wordt. Bij niet-aanvaarding dient de contractant binnen 5 werkdagen, op zijn kosten, de nodige aanpassingen uit te voeren. In geval van weigering om bovenvermelde redenen of niet-levering blijft evenwel de prijs voor de uitzending van de “Open Scherm”-uitzending verschuldigd aan de Var. Indien VRT aan Var laat weten dat zij wegens technische of inhoudelijke onvolkomenheden ertoe genoopt wordt aan passingen uit te voeren, doen zij dit in gemeen overleg met de contractant en/of zijn mandataris en zijn de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van de contractant.

3.2. Indien de “Open Scherm”-uitzending langer is dan voorzien, wordt de prijs naar de hogere lengte-eenheid afgerond. Indien de “Open Scherm”-uitzending korter is dan voorzien, geldt de eerder afgesproken prijs.

3.3. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Var in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden voor eventueel verlies of schade aan het materiaal dat haar werd toevertrouwd voor het uitvoeren van een “Open Scherm”-uitzendingsovereenkomst. De contractant aanvaardt dat Var alsook VRT zich ten kosteloze titel het recht voorbehouden het materiaal aan te wenden voor het maken van compilaties en voor publicitaire doeleinden tenzij de contractant zich daar uitdrukkelijk en schriftelijk tegen verzet.

4. Annulatie door contractant

Elk verzoek tot annulatie, dient per aangetekende brief aan de Var te worden gericht. De aangetekende brief voor annulatie van een campagne dient de Var te bereiken minstens 8 weken voor de eerste geplande uitzending. Eens deze termijn verstreken, is geen annulatie meer mogelijk; de oorspronkelijke overeenkomst blijft bindend.

Wanneer de vermelde termijn werd nagekomen is niets verschuldigd. Wanneer de vermelde termijn niet werd nagekomen, is de totale prijs van de campagne verschuldigd.

5. Uitstel en verplaatsing

Uitstel of verplaatsing van “Open Scherm”-uitzendingen naar een andere startdatum kan maximaal één keer toegestaan worden, binnen een periode van zes maanden te rekenen vanaf de initiële voorziene datum en is enkel mogelijk per aangetekend schrijven, ingediend uiterlijk 4 weken vóór de datum van de eerste uitzending en mits het oorspronkelijke contractbedrag niet wordt verminderd. Indien deze termijn niet nagekomen wordt, zal de uitzending plaatsvinden op de eerste voorziene data en uren.

Elk verzoek tot uitstel of verplaatsing wordt door de Var behandeld binnen de mogelijkheden van de planning. In elk geval blijft de contractant gehouden tot het oorspronkelijk bedrag van de overeenkomst. Indien op de “Open Scherm”-uitzending hogere tarieven van toepassing zijn worden deze betaald door de contractant.