Je mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als je je volledig houdt aan volgende voorwaarden:

1. Intellectuele eigendomsrechten

Je erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Var. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen op de website worden door het auteursrecht beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn daarenboven geregistreerde handelsmerken. Die mag je niet gebruiken.

Aanbrengen van een hyperlink naar deze website
Je mag op je eigen website een link aanbrengen naar de Var-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Var-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Wij vragen je echter wel om ons vooraf op de hoogte te brengen via een mail naar communication@var.be.

Links naar websites beheerd door derden
De Var-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Var controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Var en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Var de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van Var
De informatie op de Var-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Var streeft ernaar je zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Var daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven je in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 

 

2. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Je kan de Var-website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, producten en diensten, bepaalde spots beluisteren of bekijken… zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als je bepaalde diensten op onze website wil gebruiken (zoals bv. toegang tot de SpotShop), moet je je persoonsgegevens meedelen en een paswoord aanvragen. Telkens je persoonlijke informatie verstrekt, zal Var ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die Var verzamelt worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Var, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Var geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Var persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar Var mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of word je uitdrukkelijk om je toestemming gevraagd.

Doel van verwerking
Bij aanvraag om diensten te ontvangen (zoals nieuwsbrieven, specifieke informatie...): Var verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met je in contact te kunnen treden en je een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om je te informeren over nieuwe diensten en evenementen van Var. Indien je zulke informatie niet wil ontvangen, kan je dat melden aan communication@var.be. In de nieuwsbrief van Var zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via dewelke je je inschrijving kunt annuleren.

Toelating voor verwerking
Door je persoonsgegevens te verstrekken geef je Var uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht de gegevens die Var over jou geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat je persoonsgegevens uit het bestand van Var verwijderd worden. Je kan je daarvoor wenden tot communication@var.be.

Gebruik van cookies
Soms zal de Var-website gebruik maken van cookies, kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om je identiteit te verifiëren zodat je bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website je taalkeuze dient in te geven. Je hebt de mogelijkheid je browser zodanig te configureren dat hij je waarschuwt telkens er cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.