Premium partnership VRT TV: floating pakket mei-oktober 2023

Eén | Canvas

Voor de periode:

 • 1 mei 2023 t.e.m. 31 oktober 2023

A. Principes

(1) Deze principes zijn geldig voor sponsoring op VRT-televisie, voor een beperkt aantal partners die de sponsorvermeldingen op basis van geanimeerde 5” billboarding op VRT-televisie invullen. Er wordt gewerkt met dubbele billboarding met exclusiviteit per sector.

(2) Tv-sponsoring wordt opgedeeld in 2 pijlers:

 • Programmasponsoring & trailering (Pijler 1): sponsoring van de reguliere programma’s en de eventueel voorziene trailering voor deze programma's in de schema's van Eén en Canvas voor live kijken +7.

 • Sponsoring van de VRT-leefwerelden (Pijler 2): sponsoring op Eén en Canvas van communicatie voor VRT-evenementen, (live) sportuitzendingen of (radio)acties die al dan niet op VRT-televisie worden uitgezonden.

(3) Gegarandeerde GRP’s op doelgroep VVA 18-54 voor live kijken +7.

(4) De kansspelensector kan op basis van het VRT-beleid niet intekenen op deze pakketten.

B. Duurtijd van het contract

 • Van 1 mei 2023 t.e.m. 31 oktober 2023.

C. Inhoud en budget floating-pakket

Budget: € 100.000 (excl. btw) 
 
 • 300 GRP die verdeeld wordt door Var over Pijler 1 (programmasponsoring en -trailering) en Pijler 2 (leefwerelden) in de al dan niet opeenvolgende maanden die bepaald worden door de adverteerder binnen deze voorwaarden. 
  • Minimum 3 actieve maanden tussen mei en oktober 2023
  • Minimum 75 GRP in juli of augustus
  • In de overige maanden (minimum 2) zullen de resterende GRPs gelijk verdeeld worden
 • Garantie dat 40% van de GRPs in de uurschijf tussen 18h en 22h zal uitgezonden worden.
 • Garantie dat 80% van de GRPs op Eén zal uitgezonden worden.

D. Inschrijvingsprocedure

Inschrijvingsperiode
 
 • Op 16 februari 2023 vanaf 10u00 tot 18u00
 
Hoe geldig inschrijven?
 
 • Via var.be op 16 februari 2023 vanaf 10u00 tot 18u00
 • De inschrijving is slechts ontvankelijk indien verstuurd binnen hoger vermeld tijdsslot. Datum/tijdstip van elektronische handtekening geldt als bewijs.
 • Download de handleiding.
   
First come, first served
 
 1. Rekening houdend met het gegeven dat het tv-plafond in de VRT-beheersovereenkomst vastgelegd, niet mag worden overschreden, wordt er gewerkt met het principe ‘first come, first served’. Dit betekent dat de volgorde van inschrijvingen zal bepalen welke kandidaat-partners voor een Premium Partnership TV zullen aanvaard worden.
 2. Bij een ex aequo (gelijktijdige registratie van meerdere inschrijvingen op de website van Var) zal een lottrekking, onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, bepalen welke kandidaat aanvaard wordt.​
 3. Op maandag 27 februari 2023 zullen wij gelijktijdig alle kandidaat-partners informeren of hun inschrijving toegekend wordt.
   
Recht op verdere verkoop

Indien er bij de inschrijvingsperiode niet genoeg kandidaten zijn om het totale aanbod in te vullen, zal Var na afronding van de boven beschreven procedure het niet-verkochte aanbod geheel vrij, los van bestaande pakketcategorieën of pijlers, vanaf 27 februari 2023 verder op de markt brengen.

E. Procedure invulling sponsorpakketten

FLOATING-PAKKET
TV-GRP's
 • De partner informeert Var ten laatste op maandag 6 maart 2023 van de maanden tussen mei en oktober 2023 waarin aanwezigheid op VRT-Televisie gewenst is. Zie boven voor de voorwaarden rond spreiding van de GRP's over die periode. 
 • Var zal telkens 2 weken voor de start van de concrete maand een planning bezorgen met start- en einddatum van de campagne en titels van de programma’s en/of onderwerpen van de trailers waar de billboards van de partner zullen aan gekoppeld worden. Indien er onvoldoende GRP’s beschikbaar zouden zijn, wordt in overleg met de partner een alternatief voorstel uitgewerkt.  
 • Enkel het totaal aantal van 300 GRP in de periode mei-oktober wordt gegarandeerd. Indien een campagne in een bepaalde maand minder GRP oplevert dan ingeschat, wordt dit tekort bijgepland op de volgende actieve maand.
 • Indien voldoende beschikbaarheden kan Var rekening houden met een andere start- en einddatum van de campagne dan de 1ste en laatste dag van die betreffende maand.
 • Garantie dat 40% van de GRPs in de uurschijf tussen 18h en 22h zal uitgezonden worden.
 • Garantie dat 80% van de GRPs op Eén zal uitgezonden worden.

F. Sponsormodaliteiten

(1) Dubbele billboarding met exclusiviteit per sector.

(2) Iedere kandidaat-partner dient in te schrijven onder de naam van de rechtspersoon waarbinnen hij opereert.

(3) Alle producten en/of diensten die ressorteren onder deze inschrijvende rechtspersoon komen in aanmerking voor billboarding.

(4) Alle planningen van Eén en Canvas gebeuren steeds op basis van de beschikbaarheden van dat moment. Het niet beschikbaar zijn van programma’s kan geen aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.

(5) Var heeft, op basis van de algemene verkoopsvoorwaarden het recht een billboard te weigeren om juridische of beleidsmatige redenen (zoals tegenstrijdigheid met imago, waarden en strategie van VRT)

(6) GRP-garantie op doelgroep VVA 18-54 voor live kijken +7.

(7) Partners van pijler 2 hebben de mogelijkheid om voor hun gekozen project ook bijkomend media-aanwezigheid op de andere VRT-platformen aan te kopen. Var heeft ten alle tijden het recht om extra partners voor de leefwerelden te zoeken, daarbij steeds rekening houdend met de sectoriële exclusiviteit.

(8) Ontbindende voorwaarden:

 • Indien er zich wijzigingen voordoen in de beheersovereenkomst of de wetgeving, kan dit aanleiding geven tot het opschorten/ontbinden van het partnership.
 • In dat geval zal dit voor VRT/Var een geval van overmacht uitmaken m.b.t. de vraag tot inschrijving op de Premium Partnerships waardoor de partners aanvaarden dat er hieruit geen enkel recht op schadevergoeding, op welke basis dan ook, kan ontstaan.

G. Verbintenis en algemene verkoopsvoorwaarden

 • De inschrijving geldt als aanbod van de kandidaat om partner te worden en kan tijdens de procedure niet ingetrokken worden.
 • De algemene verkoopsvoorwaarden van Var zijn van toepassing.

H. Facturatiemodaliteiten

 • Facturatie in functie van het aantal geplande GRP in de respectievelijke maand.

I. Aanleveren billboards

 • Door de partner tijdig volgens afspraken aangeleverd bij Var.
 • Alle specificaties in verband met sponsoring billboards (onder andere juridische voorschriften zoals maximumduur 5 seconden en andere voorschriften van het mediadecreet) moeten worden gerespecteerd.
 • Productie volgens de voorschriften van de technische fiche.

J. Vragen

Contactpersonen bij Var:

 • Stefanie Van Snick, Head of Sales Directs & New Bizz, stefanie@var.be
 • Lore Lenseclaes, Head of Sales Media agencies, lore@var.be
 • Mauro Meurisse, Client Service Executive, mauro@var.be
 • Rudi Janssens, Chief Customer Officer, rudi@var.be
 • Of je vertrouwde accountverantwoordelijke